Menue


Donations

 

Flights
Callsign Name DEP DEST Type Route Time Date
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT EPWA EVRA I UVROB SUW BOKSU VAKAL ATRAK 1.23
2018-12-02
CHASER-1/C208/L-G// F5 Chaser KPIT KEGE KEIK I RLG HYGEN 0.97
2018-12-04
CHASER-1/E110/M-G// F5 Chaser KPIT PAFA PATK I ENN EGRAM 0.09
2018-12-09
CHASER-1/E110/M-G// F5 Chaser KPIT O28 KHWD I ENI STS SGD CROIT OAK 1.06
2018-12-11
CHASER-1/TOR/M-G// F5 Chaser KPIT KMFR KRNT I OED BTG 0.9
2018-12-16
CHASER-1/E110/M-G// F5 Chaser KPIT KWBW KBDR I no route filed 0.86
2018-12-18
CHASER-1/C17/M-G// F5 Chaser KPIT KPIR KOMA I no route filed 1.4
2018-12-20
CHASER-1/C17/H-G// F5 Chaser KPIT PTYA PGUA I PIGFA LOEBB UNZ 1.42
2018-12-23
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT YMML YSSY I DOSEL CULIN RIVET 1.25
2018-12-30
CHASER-1/E110/L-G// F5 Chaser KPIT KPIL XS94 V no route filed 0.38
2019-01-01
CHASER-1/E110/L-G// F5 Chaser KPIT PAFA PYOU I FAI FYU 0.92
2019-01-05
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT RJSM RJAA I HPE RUBIS DAIGO 1.18
2019-01-06
CHASER-1/E110/M-G// F5 Chaser KPIT XS94 KDRT I no route filed 0
2019-01-08
CHASER-1/TOR/M-G// F5 Chaser KPIT LIPX LOWK V no route filed 0.78
2019-01-13
CHASER-1/E110/M-G// F5 Chaser KPIT KDRT 89TE V no route filed 1.14
2019-01-15
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT ULLI ESSA I ABSER RUNGA 1.23
2019-01-20
CHASER-1/E110/L-G// F5 Chaser KPIT 89TE KELP V no route filed 1.27
2019-01-22
CHASER-1/TOR/M-G// F5 Chaser KPIT OSDI ORBI I ABBAS SULAF TAN MODIK RAPLU PUSTO DELMI 1.16
2019-01-27
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT KROA KCHS I no route filed 1.04
2019-01-29
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT CYYC CYXE I VETBI RABOX IMOTA 0.94
2019-02-03
CHASER-1/B732/M-G// F5 Chaser KPIT KPSP KINW I PSP TNP HIPPI DRK KEYKE 1.06
2019-02-05
CHASER-1/B732/M-G// F5 Chaser KPIT NZCH NZAA I PORAM NS NP 0.18
2019-02-10
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT KLGU KBIL I LHO MLD CNW HOWWY 1.25
2019-02-12
CHASER-1/TOR/M-G// F5 Chaser KPIT EGPF EGTD I DCS HON COWLY WOD 0.98
2019-02-17
CHASER-1/TOR/M-G// F5 Chaser KPIT OERK OMDB I KOBOX GOLNO KIREN HSA SALWA ULIKA LAGNO DOH ASTOG 1.19
2019-02-19
CHASER-1/B732/M-G// F5 Chaser KPIT MMTM MMAA I PCA CUA PACOS 0.75
2019-02-24
CHASER-1/TOR/M-G// F5 Chaser KPIT ULLI UUWW I DB NAMIN 1.13
2019-02-26
CHASER-1/TOR/M-G// F5 Chaser KPIT LJLJ LBSF I ARGOM GUBOK DIMSI SOSEK NISVA 0.27
2019-03-03
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT EHAM EKCH I ANDIK BEDUM JUIST DOSUR TALSA TUDLO 1.19
2019-03-05
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT SCFA SCSE I DOVRI DAT TIMDA 1.59
2019-03-10
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT LIRF LOWI I SOVAN AMTEL BOA ADBAL LUMAV BRENO 0.33
2019-03-12
CHASER-1/TOR/M-G// F5 Chaser KPIT EGVA EIKN I TALGA LANON LIPGO RINUS 1.25
2019-03-17
CHASER-1/B732/M-G// F5 Chaser KPIT KPLN KMIE I MBS VIO AZO GSH FWA 1.34
2019-03-19
CHASER-1/B407/L-G// F5 Chaser KPIT CYYF CYRV V LW 6K 1.05
2019-03-24
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT KLEX KMEM I IIU BNA 0.11
2019-03-26
CHASER-1/TOR/M-G// F5 Chaser KPIT YSNW YMPC I RAZZI TANTA RUMIE NABBA BULLA TAREX COLDS 1.35
2019-03-31
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT KHOU KBFM I LLA TBD HRV PLEBE 0.09
2019-04-02
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT KERI KLGA I JHW LVZ STW 1.08
2019-04-07
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT KMEM KDFW I LIT MEEOW 1.24
2019-04-09
CHASER-1/E110/L-G// F5 Chaser KPIT KSTS KACV I ENI JEPIT 0.97
2019-04-14
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT KFSD KDEN I DOLTS ONL YANKI 1.47
2019-04-16
CHASER-1/TOR/M-G// F5 Chaser KPIT LICR LIRA I CDC MAREP SOR LAT 1.37
2019-04-21
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT KLAS KRNO I SHEAD BTY OAL YERIN 1.05
2019-04-30
CHASER-1/B732/M-G// F5 Chaser KPIT MMGL MMPB I MLM PTJ MEX 1.33
2019-05-05
CHASER-1/B732/M-G// F5 Chaser KPIT KRNO KTWF I FMG LLC BAM BQU 1.13
2019-05-07
CHASER-1/C208/L-G// F5 Chaser KPIT ENSB ENAS V no route filed 1.1
2019-05-12
CHASER-1/B722/M-G// F5 Chaser KPIT KROC KSBY I CFB LVZ MXE ENO SBY 1.14
2019-05-14
CHASER-1/C208/L-G// F5 Chaser KPIT LIDB LIPB V no route filed 1.41
2019-05-18
CHASER-1/TOR/M-G// F5 Chaser KPIT DAAJ Z23L I no route filed 0.97
2019-05-19
CHASER-1/B732/M-G// F5 Chaser KPIT KSAV KTYS I MILEN IRQ VXV 0
2019-05-21
CHASER-1/C337/L-G// F5 Chaser KPIT GCLP GCTS V no route filed 1.57
2019-05-25
CHASER-1/B727/M-G// F5 Chaser KPIT HUEN HKJK I PASAN ALKON NAKAT 0.84
2019-05-26
CHASER-1/B732/M-G// F5 Chaser KPIT KDCA KBOS I AGARD OOD RBV LAURN JFK 1.27
2019-05-28
CHASER-1/E110/M-G// F5 Chaser KPIT EGPE EGPB I WIK KWL 1.08
2019-06-02
CHASER-1/B722/M-G// F5 Chaser KPIT KBOS KPIT I no route filed 1.35
2019-06-04
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT KVRB MYNN I PBI OYSTA 0.91
2019-06-09
CHASER-1/B732/M-G// F5 Chaser KPIT KFLG KSNA I DRK EED 1.28
2019-06-11
CHASER-1/DR1/L-G// F5 Chaser KPIT NY94 NY94 V no route filed 0.37
2019-06-16
CHASER-1/B722/M-G// F5 Chaser KPIT KSNA KOAK I GMN 1.05
2019-06-18
CHASER-1/B763/H-G// F5 Chaser KPIT UMMS EEKE I TEDRO PODIL ERIVA RIA RINEV 1.21
2019-06-23
CHASER-1/B763/H-G// F5 Chaser KPIT KOAK KLAS I NTELL CARAB VIKSN KENNO ESSAA BTY 1.34
2019-06-25
CHASER-1/TOR/M-G// F5 Chaser KPIT WMKK VTSG I AGOSA VPG VPL DALAN REBED 1.28
2019-06-30
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT KGRB KCVG I BAE OBK 1.28
2019-07-02
CHASER-1/C208/L-G// F5 Chaser KPIT KCNY KBCE V HVE OMUCE 1.2
2019-07-07
CHASER-1/B722/M-G// F5 Chaser KPIT KCVG KLIT I IIU PXV LIT 1.41
2019-07-09
CHASER-1/B763/M-G// F5 Chaser KPIT LFBO LFPO I FISTO PERIG DIBAG TUDRA AMB CAD 1.04
2019-07-14
CHASER-1/B727/M-// F5 Chaser KPIT KCVG KLIT I IIU PXV LIT 1.34
2019-07-16
CHASER-1/B722/M-// F5 Chaser KPIT KJAN KEFD I MCB LCH KAPAA 1.14
2019-07-21
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT KLIT KFOE I HAAWK SCRAN RZC EOS OSW CNU 1.1
2019-07-23
CHASER-1/C208/L-// F5 Chaser KPIT KMLI KOSH V CVA MSN RANDO RIPON 1.35
2019-07-28
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT KFOE KPIR I PWE LNK ONL PIR 1.33
2019-07-30
CHASER-1/B732/M-// F5 Chaser KPIT SARE SACO I ESMOS ERE OSUDA 1.19
2019-08-04
CHASER-1/B722/M-// F5 Chaser KPIT KPIR KJEF I PIR MHE YKN SUX OVR MCI DRIVL 1.51
2019-08-06
CHASER-1/C17/H-// F5 Chaser KPIT DNKN FTTJ I ODNOM MIU KELAK 1.18
2019-08-11
CHASER-1/B732/M-// F5 Chaser KPIT KJEF KMSP I HLV IRK DSM MCW 1.28
2019-08-13
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT DAOO LXGB I ORA OJD ARI ALM TTN 1.02
2019-08-18
CHASER-1/B722/M-// F5 Chaser KPIT KMSP KIND I ODI JOT RBS VHP 1.46
2019-08-20
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT LXGB LEMD I MAR VTB 0.98
2019-08-23
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT LEMD LFBO I RBO SEGRE LARDA TOPTU GONUP 1.25
2019-08-25
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT LFBO LIMJ I AMOLO FJR PADKO STP EKSID ABN 1.31
2019-08-30
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT LIMJ LSZH I TOP BANKO MOLUS BERSU 1.45
2019-09-01
CHASER-1/B722/M-// F5 Chaser KPIT KIND KCAE I IIU VXV IRQ 1.92
2019-09-03
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT LSZH LOWG I DEGES GAMSA MADEB ELMEM 0.93
2019-09-07
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT LOWG LDDU I PETOV KOMAR 0.94
2019-09-08
CHASER-1/B722/M-// F5 Chaser KPIT KCAE KDOV I CAE GSO GVE 1.32
2019-09-10
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT LDDU LHBP I GAC LYBE SEG 0.51
2019-09-15
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT LDDU LHBP I GAC LYBE SEG 0.37
2019-09-15
CHASER-1/B722/M-// F5 Chaser KPIT KDOV KAUG I JFK HOFFI PVD BOS ENE 1.35
2019-09-17
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT LHBP LKPR I ODNEM BNO VLM 0.82
2019-09-21
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT LKPR EDDF I RAK OKG ESATI 0.03
2019-09-22
CHASER-1/TOR/M-// F5 Chaser KPIT KAUG KMDT I ENE BAF IGN JEFF SPOTZ MIKYG 1.16
2019-09-24
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT EDDF EBBR I ADKUV BATTY 0.65
2019-09-28
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT EBBR EGLL I NIK LAM 0.49
2019-09-29
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT EBBR EGLL I NIK LAM 0.64
2019-09-29
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT KMEM KDFW I ANSWA LIT MEEOW FEWWW 1.15
2019-10-01
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT EGLL EHAM I BPK BRAIN CLN TULIP 0.78
2019-10-05
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT EHAM EKCH I SPY BEDUM GITER CDA 1.28
2019-10-06
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT KDFW KABQ I HRPER HULZE TXO RECKN 1.4
2019-10-08
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT EKCH ESSA I KEMAX TRS 1.22
2019-10-13
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT ESSA ULLI I RIKUM LAKUT MAROM LNLOG 0.84
2019-10-13
CHASER-1/TOR/M-// F5 Chaser KPIT KTLH KMIA I CILLA CTY LAL SIGNL DHP 0.44
2019-10-15
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT ULLI EFOU I RATLA 1.15
2019-10-19
CHASER-1/CRJ2/M-// F5 Chaser KPIT EFOU ENMH I UPEDU RENVI ROTKO SOTIT RUNES 1.17
2019-10-20
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT KDTW KSDF I JECKA ROD 1.02
2019-10-22
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT KSJC KSBD I AVE LANDO PMD 0.46
2019-10-27
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT KSJC KSBD I AVE LANDO PMD 0.74
2019-10-27
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT KSFO KONT I LOSHN EHF 0
2019-10-29
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT PTKK PTPN I MICNO BIRUQ 1.15
2019-11-03
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT KCLE KRDU I NUSMM KIVGE CKB EKN ROA 1.19
2019-11-05
CHASER-1/E110/L-// F5 Chaser KPIT NZAA NZGS I RD TG WK 1.12
2019-11-10
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT KSTL KGRB I no route filed 1.33
2019-11-12
CHASER-1/TOR/M-// F5 Chaser KPIT KSNA KTVL I PMD LANDO EHF TILTS 1.19
2019-11-17
CHASER-1/E110/M-// F5 Chaser KPIT KTEB KELM I SAX LAAYK CFB 1.05
2019-11-19
CHASER-1/TOR/M-// F5 Chaser KPIT OIAH OIKB I KISED SYZ SITEN MOBON 0
2019-11-24
CHASER-1/E110/M-// F5 Chaser KPIT MMMA MMTM I no route filed 1.22
2019-11-26
CHASER-1/TOR/M-// F5 Chaser KPIT ZGNN VHXX I OSIKA GYA POU CH 0.05
2019-12-01
CHASER-1/E110/M-// F5 Chaser KPIT KORS KORS I KBVS KCLM 11S KFHR 1.27
2019-12-03
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT KBOS CYHZ I SCUPP TUSKY SCOTS 1.07
2019-12-08
CHASER-1/E110/M-// F5 Chaser KPIT KHQM KEAT I SEA 0.99
2019-12-10
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT KMSO KPAE I MLP EPH 1.26
2019-12-15
CHASER-1/KODI/L-// F5 Chaser KPIT KMSO KDLN I no route filed 1.03
2019-12-17
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT EFVA ESKS I AXUTI KOTOS EDAXA ETOMI 0.94
2019-12-22
CHASER-1/TOR/M-// F5 Chaser KPIT SBSP SBCF I BCO BHZ 0.87
2019-12-29
CHASER-1/C208/L-// F5 Chaser KPIT MMUN MMCZ V no route filed 0.95
2019-12-31
CHASER-1/C208/L-// F5 Chaser KPIT NZCI NZCI V no route filed 0.98
2020-01-05
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT EDDS LZIB I VEKIR MAH SBG 1.26
2020-01-12
CHASER-1/C208/L-// F5 Chaser KPIT KDLN KIDA V no route filed 0.97
2020-01-14
CHASER-1/C208/L-// F5 Chaser KPIT GCLP GCGM V no route filed 0.93
2020-01-19
CHASER-1/C337/L-// F5 Chaser KPIT 0A9 49A V no route filed 1.19
2020-01-21
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT KDEN KSLC I EKR 1.41
2020-01-26
CHASER-1/C208/L-// F5 Chaser KPIT 3AK5 PAAQ V BGQ 0.98
2020-01-28
CHASER-1/TOR/M-// F5 Chaser KPIT HECA OLBA I ARH BGN 0.64
2020-02-02
CHASER-1/TOR/M-// F5 Chaser KPIT HECA OLBA I ARH BGN 0.98
2020-02-02
CHASER-1/C208/L-// F5 Chaser KPIT CYQT KTWM V no route filed 1.11
2020-02-04
CHASER-1/B732/M-// F5 Chaser KPIT SAWC SAWH I no route filed 1.04
2020-02-09
CHASER-1/E110/M-// F5 Chaser KPIT CYGK CYUL I no route filed 0.79
2020-02-11
CHASER-1/C172/L-// F5 Chaser KPIT EGPC EGEW V KWL EGEP 0.69
2020-02-16
CHASER-1/B738/M-// F5 Chaser KPIT VVPK VVCR V no route filed 0.13
2020-02-18
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT NFTF NFNA I no route filed 1.33
2020-02-23
CHASER-1/C337/L-// F5 Chaser KPIT KTWM KIWD V no route filed 1.03
2020-02-25
CHASER-1/TOR/M-// F5 Chaser KPIT LFPO LFBO I ETAMO GUERE NARAK GAI 1.86
2020-03-01
CHASER-1/E110/M-// F5 Chaser KPIT CYUL CSE5 V no route filed 0.99
2020-03-03
CHASER-1/B722/M-// F5 Chaser KPIT OSDI HECA I no route filed 1.27
2020-03-08
CHASER-1/C208/L-// F5 Chaser KPIT KIWD KCMX I no route filed 1.21
2020-03-13
CHASER-1/TOR/M-// F5 Chaser KPIT RPLP RPUB I MIA CAB 0.74
2020-03-15
CHASER-1/C208/L-// F5 Chaser KPIT GCXO GCLP V no route filed 1.12
2020-03-17
CHASER-1/C208/L-// F5 Chaser KPIT TDPD TFFJ V PPR ANU ELOPO 0
2020-03-22
CHASER-1/E110/M-// F5 Chaser KPIT KCMX KERY V no route filed 0.93
2020-03-24
CHASER-1/B763/M-// F5 Chaser KPIT GABS GUCY I NEGLO KOLIP ILGOT 1.16
2020-03-29
CHASER-1/E110/M-// F5 Chaser KPIT GUFV GCRR I no route filed 0.88
2020-03-31
             


 

 
Stats

Active Members: 158
Pilots Online: 0
Total Flights: 4227

Our Friends